Ogólne Warunki Sprzedaży

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Tagmet Polska Sp. z o.o. i Tagmet Projekt Sp. z o.o. (zwanymi dalej Sprzedającym) i stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym.

2. Zawarcie umowy sprzedażowej następuje poprzez złożenie pisemnego zamówienia (zwane dalej zamówienie) przez Kupującego oraz jego potwierdzenie przez Sprzedającego.

3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją OWS.

4. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

5. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

§ 2. Ceny oraz warunki płatności

1. Wszystkie ceny przedstawiane w ofertach są cenami netto, do których dodany zostanie podatek VAT w wysokości ustawowo określonej.

2. Ceny wyrażone w walucie obcej przeliczane są na PLN według średniego kursu NBP z dnia złożenia zamówienia, chyba że odrębna umowa z Kupującym stanowi inaczej.

3. Ceny przedstawione w ofertach dotyczą realizacji zamówienia w produkcji seryjnej Sprzedającego. W przypadku braku możliwości uruchomienia produkcji seryjnej Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia dopłaty do mniejszych ilości w wysokości wskazanej na potwierdzeniu zamówienia.

4. Sprzedający zapewnia transport na terenie Polski zakupionego towaru w sytuacji, kiedy wartość dostarczanego towaru przewyższy 5000 zł netto,

5. Zapłata za towar powinna nastąpić bez potrąceń według ustalonych terminów płatności. Termin płatności w każdym przypadku określony jest w dniach i liczony od daty wystawienia faktury.

6. Do momentu całkowitego uregulowania zapłaty, zakupiony towar jest własnością Sprzedającego. (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 K.C.)

7. W przypadku nieterminowej zapłaty Sprzedający jest uprawniony do żądania bez dodatkowych wezwań odsetek ustawowych, które liczone będą od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

8. Za datę dokonania zapłaty za towar przyjmuje się datę wpływu środków na konto bankowe Sprzedającego.

9. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego od obowiązku uregulowania zapłaty za towar.

§ 3. Dostawa towaru

1. Zamówienie powinno określać dokładną nazwę towaru, ilości oraz miejsce dostawy oraz powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.

2. Sprzedający potwierdzi pisemnie zamówienie w ciągu 3 dni roboczych w zakresie: rodzaju i ilości towaru, ceny sprzedaży, daty wysyłki, formy dostawy, miejsca załadunku, adresu dostawy oraz formy płatności.

3. Przy dostawie towaru transportem Sprzedającego jako miejsce wykonania świadczenia określa się miejsce rozładunku towaru wskazane w potwierdzeniu zamówienia. Przy odbiorze własnym transportem towaru przez Kupującego miejscem wykonania świadczenia jest magazyn Sprzedającego wskazany na potwierdzeniu.

4. Wszelkie zmiany w zamówieniach wymagają formy pisemnej i pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu zmiany zamówieniu, nie większymi niż wartość zamówienia. Jeśli Kupujący złoży zmiany w terminie 3 dni, liczonych od dnia otrzymania potwierdzenia pierwotnego zamówienia, to Sprzedający nie będzie obciążał go kosztami.

5. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.

6. W przypadku niemożliwości dopełnienia warunków dostawy na skutek „siły wyższej” Kupującemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Jako „siła wyższa” określa się wszelkie niezawinione przez Sprzedającego zdarzenia np. klęski żywiołowe, strajki, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, wypadki komunikacyjne itp.

§ 4. Reklamacja

1. Reklamacje można składać w każdej formie pisemnej (mailem, faxem bądź listem).

2. Każde zgłoszenie reklamacyjne musi zwierać: dokładny opis niezgodności, zdjęcia lub filmy ukazujące daną niezgodność.

3. Nieudokumentowane zgodnie z powyższymi zapisami zgłoszenia reklamacyjne nie będą rozpatrywane.

4. Sprzedający udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania.

5. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, ten zobowiązuje się zaspokoić roszczenia reklamacyjne w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania zawierającego wszystkie elementy zgłoszenia reklamacyjnego. Sprzedający może według swojego uznania naprawić reklamowany towar, wymienić towar na wolny od wad, lub uzgodnić stosowne odszkodowanie.

6. Reklamacje jakościowe

6.1. Na załączonych do zgłoszenia zdjęciach bądź filmach musi być widoczne logo firmy „Tagmet” umiejscowione zgodnie z „Rysunkiem do akceptacji” dla danego wyrobu przekazanym Kupującemu wraz z pierwszym przyjętym zamówieniem.

6.2. Reklamacja jakościowa rozpatrywana jest na podstawie rysunku dostępnego na stronie internetowej Sprzedającego lub, jeżeli nie ma na stronie rysunku, na podstawie „Rysunku do akceptacji” podpisanego przez Kupującego.

6.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozładunku.

6.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem jak również bez zgody producenta dokonywania zmian w konstrukcji wyrobu.

7. Reklamacje ilościowe

7.1. Reklamacje ilościowe należy składać w terminie dwóch dni roboczych od daty rozładunku, po upływie tego terminu reklamacje nie będą uznawane.

7.2. Wszystkie dostawy przyjmowane przez Kupującego muszą być przyjęte zgodnie z wagą brutto podaną na dokumencie dostawy (list przewozowy/WZ w zależności do formy dostawy) i wagą brutto podaną na etykiecie palety/opakowania zbiorczego.

7.3. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru z wagą podaną na dokumencie dostawy oraz etykiecie Kupujący wraz z kierowcą/przewoźnikiem zobligowani są do sporządzenia i wspólnego podpisania protokołu niezgodności zawierającego jej opis, do którego załączone będą, wykonane w chwili odbioru towaru, zdjęcia lub filmy ukazujące stwierdzone nieprawidłowości.

7.4. Paleta/opakowanie zbiorcze o wadze niezgodnej z opisem na etykiecie nie może zostać rozpakowana i musi być dostępna w stanie nienaruszonym do przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela Sprzedającego.

7.5. W przypadku przyjęcia przez Kupującego niezgodnej dostawy bez sporządzenia dokumentów reklamacyjnych zgodnie z powyższymi wytycznymi, reklamacje dotyczące tej dostawy nie będą uznawane.

§ 5. Ochrona danych osobowych

1. Akceptując warunki sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 1), 2), 3) (Dz.U. 2018 poz. 1000).

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności oraz prawa autorskie do rysunków, kosztorysów i materiałów katalogowych przekazanych Kupującemu, a więc Kupujący nie może udostępniać ich osobom trzecim, o ile nie uzyska na to pisemnej zgody od Sprzedającego.

2. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.1. Sprzedający zawiadomi Kupującego o zmianach poprzez umieszczanie na OWS daty aktualizacji dokumentu. OWS będzie dostępny na stronie internetowej www.tagmet.com.pl.

3. Zakres odpowiedzialności za szkody pośrednie i następcze z tytułu niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy przez jedną ze stron wynosi jedynie do wartości towarów będących przedmiotem umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie spory wynikające z wykonywania umowy w sytuacji braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, rozstrzygane będą przez sąd siedziby Sprzedającego.

 

Data aktualizacji: 11.02.2020